top of page
Search
  • NV3 Team

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Updated: Jul 11, 2023

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 на европейския парламент и на съвета от 27 ноември 2019 г., относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламент за оповестяванията) и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 на европейския парламент и на съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент за таксономията)


От „НЮ ВИЖЪН 3“ ООД (НВ3 или Фонд мениджър), в качеството си на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Фонд Ню Вижън 3“ КД и „Фонд Ню Вижън 3 Ко“ КД


Този документ представя подхода на НВ3 към отговорното инвестиране и управление на рисковете, свързани с околната среда, обществото и корпоративното управление (ESG рисковете или рисковете за устойчивостта) в своята инвестиционна и оперативна дейност.


НВ3 извършва инвестиции при условията и ограниченията на инвестиционната стратегия на фондовете, управлявани от дружеството. Фонд мениджърът има за цел устойчиви инвестиции в предприятия, разработващи нови технологии – хардуерни, софтуерни, биотехнологии, зелени технологии, и по принцип не инвестира в сектори, които предполагат съществени рискове за устойчивостта.


Въпреки че НВ3 следва най-добрите управленски практики и взема предвид неблагоприятните въздействия върху устойчивостта по време на целия инвестиционен процес, към момента Фонд мениджърът не прилага формално определена методология и критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения. Фонд мениджърът информира, че управляваните от него фондове не са фондове за устойчиво и отговорно инвестиране, съгласно член 8, параграф 1 или член 9, параграф 1, 2 или 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088. Фонд мениджърът ДЕКЛАРИРА, че не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, на ниво компания и на ниво продукт, и в този смисъл НВ3 декларира, че инвестициите на фондовете не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Фонд мениджърът прилага политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 като се стреми да осигури, че портфолио компаниите съблюдават същата политика. Фонд мениджъра не прилага определена методология и критерии за отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения по следните неизчерпателно изброени ПРИЧИНИ: конкретните особености в регулацията на фондовете, управлявани от Фонд мениджъра, касаещи целите на инвестициите, допустимостта на инвестициите и на крайните получатели, както и фактът, че управляваните фондове се намират в края на инвестиционния си период, води до извода, че негативите от въвеждане на отчитането на ESG въпросите биха надвишили ползите, както и биха поставили фондовете в неравнопоставено положение спрямо конкурентите. Фонд мениджърът ще предоставя актуална информация за своята политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта на своята интернет страница www.newvision3.com. Фонд мениджърът насърчава всички заинтересовани страни да се свържат с него по всякакви въпроси, свързани с възможно отрицателно въздействие върху околната среда, обществото и корпоративното управление, причинено от дейността на фондовете или портфолио компаниите на следния адрес: office@nv3.co.

208 views0 comments
bottom of page