top of page
  • NV3 Team

NV3 announced its first three investments

New Vision 3 Venture Capital Fund, Backed by the Fund of Funds in Bulgaria, Announced its First Three Investments in Paynetics, Phyre, and Phos.

NV3 is investing a total of EUR 2.5m in the three companies out of which EUR 2.2m are public funds provided by the Fund of Funds. Additionally, NV3 attracted approximately EUR 2.5m from private strategic and financial investors.


New Vision 3, a venture capital fund focusing on early-stage technology companies, announced its first three investments in Paynetics, Phyre, and Phos. The three start-ups are developing different technological solutions for the financial sector related to payments, and are present on both the local and international markets.


The fund will invest EUR 1m in Paynetics as part of an investment round amounting to EUR 2.45m, with co-investors such as the public Bulgarian American Credit Bank and other international investors with strategic interest in the sector. New Vision 3 Fund is also lead investor in the other two companies, Phos Bulgaria and Phyre, with investments amounting to EUR 1m and EUR 0.5m, respectively.


Konstantin Petrov, the managing partner at the fund, shared that financial technologies are considered a strategic sector in the investment strategy of NV3, and that payments and digital wallets are verticals with some of the fastest growth rates in the financial technologies sector. “The success of each FinTech company depends on the quality of its product, the use of a modern technology stack, and the motivation and professionalism of its team. I believe that with these investments, our new fund, New Vision 3, supports the best companies in the fintech sector”, added Konstantin Petrov.


Paynetics

Paynetics provides a complete payments solution, including a payments infrastructure for issuance, processing and payments acceptance by traditional cards and alternative methods. Paynetics is a regulated electronic money institution and member of the international networks VISA and MasterCard.


Phyre

Phyre is focused on the development of innovative technological solutions and holds the intellectual property over the Phyre app – a digital wallet enabling payments on all types of POS terminals, and facilitating instant and free of charge sending and acceptance of money between users of the app.


Phos

Phos Bulgaria operates in the field of payment services and develops a technological solution enabling contactless payment acceptance without a traditional hardware POS terminal, designed specifically for small and medium merchants.


New Vision 3 Fund

New Vision 3 is a venture capital fund investing in start-up companies and successor of NEVEQ I and NEVEQ II, veterans within the venture capital industry in Bulgaria and the region. NV3 operates from Sofia, Bulgaria, and invests in fast-growing tech companies, which aspire for the leading position in their domains on the local and/or global markets. The leading co-investor in the fund is Fund of Funds in Bulgaria with a commitment of EUR 19.1 million provided by the operational program Innovation and Competitiveness 2014 – 2020, co-financed by the European Structural and Investment Funds.


Fund of Funds

The main activity of the Fund of Funds involves structuring and managing financial instruments, co-financed by the European Structural and Investment Funds, during the 2014-2020 program period. The company manages public resources exceeding EUR 660 million and offers a wide range of products for the financial sector of the Bulgarian market, including guarantees, private equity funds and a number of others.


 

Фондът за рисков капитал, Ню Вижън 3, подкрепен със средства от Фонд на фондовете, обяви първите си три инвестиции – „Пейнетикс“, „Файър“ и „Фос България“Ню Вижън 3 (NV3), фонд за рискови инвестиции в технологични компании на начален етап на развитие, обяви своите първи три инвестиции в дружествата „Пейнетикс“, „Файър“ и „Фос България“. Трите дружества разработват различни технологични решения за финансовия сектор в сферата на разплащанията и са с присъствие както на местния, така и на международните пазари.


Фондът ще инвестира 1 милион евро в „Пейнетикс“ като част от рунд на финансиране с общ размер 2.45 милиона евро, в който акции записват публичното дружество „Българо-американска кредитна банка“, както и международни инвеститори със стратегически интерес в областта. Ню Вижън 3 е водещ инвеститор и в другите две сделки – „Фос България“ с инвестиция от 1 милион евро и „Файър“ с 500 хиляди евро.


Управляващият партньор във Фонда, Константин Петров, сподели, че финансовите технологии са стратегически сектор в инвестиционната стратегия на NV3, а разплащанията и дигиталните портфейли са едни от най-бързо растящите вертикали в сектора финансови технологии. “Успехът на всяка FinTech компания зависи от качеството на нейния продукт, използваната най-съвременна технология и страхотния, мотивиран и професионален екип. Вярвам, че с тези инвестиции третият ни фонд, Ню Вижън 3, подкрепя най-доброто на пазара в този сектор“, сподели още Константин Петров.


Пейнетикс

Дружеството „Пейнетикс“ предоставя цялостно решение за платежни услуги, включващо платежна инфраструктура за издаване, обработване и приемане на плащания чрез платежни карти или други инструменти. „Пейнетикс“ е регулирано дружество за електронни пари и член на международните картови схеми VISA и MasterCard.


Файър

Дружеството „Файър“ се фокусира в разработване на иновативни технологични решения, като притежава интелектуалната собственост върху приложението Phyre, което представлява дигитален портфейл, с който може лесно да се извършват плащания на всеки ПОС терминал, да се превеждат и получават пари между потребители на приложението, като транзакциите в мрежата на Phyre са мигновени и без никакви такси.


Фос

Дружеството „Фос България“ оперира в сферата на платежните услуги и разработва технология за приемане на безконтактни плащания от малки и средни предприятия без необходимост от традиционните ПОС терминали.


Ню Вижън 3 е фонд за рисково дялово инвестиране в компании на начален етап на развитие, наследник на NEVEQ I и NEVEQ II, ветерани в тази индустрия в България и региона. NV3 оперира от София, България, и инвестира в бързо растящи технологични компании, които се стремят да постигнат водещи позиции на глобалните и/или местните пазари. Основен инвеститор в NV3 е Фонд на фондовете със средства в размер на 19.1 милиона евро, осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“, съ-финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Фонд на фондовете

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Дружеството управлява публичен ресурс в размер над 660 милиона евро и предлага на българския пазар широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.

753 views0 comments

Comments


bottom of page